วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555


มอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำโครงงานสำรวจพืชผักาท้องถิ่นในชุมชน ส่งในครั้งต่อไป